Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Δικαιούχος: ΜAMAΛΟΥΚΑ Μ. ΙΚΕ

Ονομασία πράξης: Κεφάλαιο κίνησης σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κύριος στόχος της δραστηριότητας που υποστηρίζεται από την πράξη: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωση

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης